Upper Elementary Lesson 1_电脑上不了网 Diànnǎo shàngbuliǎo wǎng Can’t get on the internet (Free Demo Lesson)

Dialogue                   (星期六的上午,张玲打电话给吴京) (Xīngqīliù de shàngwǔ,zhāng líng dǎ diànhuà gěi Wú jīng) (It’s Saturday morning, Zhang Ling is calling WuJing)   张玲: 你在忙什么呢? nǐ zài máng shénme ne? What are you up to? 吴京:没什么,在看电子书呢。你呢? méi shénme,zài kàn diànzǐ shū ne. Nǐ ne? Nothing. I’m just reading an…


To enjoy full online audio and video lessons, welcome to join our Study Plan