Upper Elementary Lesson 18_ 年终奖 Niánzhōngjiǎng Annual Bonus

Dialogue                   陆强:  吴京,你听说了吗?今年公司可能不发年终奖。 Wú jīng,nǐ tīngshuō le ma?jīnnián gōngsī kěnéng bù fā niánzhōngjiǎng. Wu Jing, did you hear? Our company might not give us annual bonus this year.   吴京:不可能吧?我每天加班加到8点多! 这个星期一共加班了十五个小时,免费的! bù kěnéng ba?wǒ měitiān jiābān jiādào 8 diǎn duō! Zhège Xīngqī yīgòng jiābān le shíwǔ…


To enjoy full online audio and video lessons, welcome to join our Study Plan